Chính sách bán hàng

Đăng: 13/04/2017 | 07:27
Chính sách bán hàng của dự án Vinhomes Greenbay Mễ Trì


                                     CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG / SALES POLICY
                                  DÀNH CHO CĂN HỘ VINHOMES GREENBAY                                                                                 FOR APARTMENT OF VINHOMES GREENBAY                                                                                                                             ----- Tháng 03/2017 / Mar 2017 -----

I. CHÍNH SÁCH / POLICY
Thời gian áp dụng: Từ ngày 18/03/2017 cho đến khi có chính sách mới thay thế.
Applicable time: From 18/0 3/2017 until the Developer issues the new policy.
Đối tƣợng áp dụng: Khách hàng mua căn hộ tại tòa G1, G2 Vinhomes GreenBay.
Applicable object: Clients purchase apartment of G1, G2- Vinhomes GreenBay


II. CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI / PROMOTION PROGRAM

Khách hàng đăng ký đặt cọc chọn mua căn hộ tòa G1 qua Vinhomes trước ngày
31/3/2017 được tặng 1 chuyến du lịch Hàn Quốc dành cho hai người trị giá 60.000.000
đồng/ căn bằng hình thức khấu trừ vào giá trị căn hộ (không gồm VAT và KPBT)
ngay khi đăng ký nguyện vọng.
Clients purchasing apartment of G1 before 31/3/2017 will be presented with Traveling
Package to Korea for 2 people with total value of VND 60.000.000 per apartment , and
deducted from apartment’s value (excluding VAT & Maintenance Fee).

*Lưu ý: Chương trình không áp dụng cho khách hàng mua căn hộ tòa G2.


III. CHÍNH SÁCH NHẬN THÔ / POLICY FOR UNFURNISHED APPARTMENTS

Đối tƣợng: Khách hàng đăng ký đặt cọc chọn mua căn hộ tại tòa G1, G2 qua Vinhomes

Application object: Clients purchase apartment at G1, G2

Thời gian áp dụng: Cho đến khi có thông báo của Chủ đầu tư

Application time : Until the Developer gives notification of the announcement
Chính sách áp dụng: Khách hàng mua căn hộ đăng ký nhận bàn giao thô sẽ được trừ
4.000.000đ/m2 thông thủy (không gồm VAT và KPBT) khi khách hàng đăng ký nguyện
vọng /
Application policy: Client purchase apartment with bare-shell condition will be deducted
VND4,000,000/m2 carpet area (excluded of VAT & Maintenance fee) when signing Sales
Contract


IV. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN / PAYMENT PROGRESS

Tiến độ HĐMB / Progress Thanh toán / Payment

30% giá bán Căn hộ (gồm VAT) (đã
Lần 1: Ngay khi ký HĐMB (dự kiến tháng 06/2017)
st gồm giá trị VBTT)
1 installment: Upon signing the Sale Contract
30% Apartment selling price (VAT
(Expected in June 2017)
included) (Loan Agreement included)
Lần 2: Vào ngày 10/09/2017 10% giá bán Căn hộ (gồm VAT)


Tiến độ HĐMB / Progress Thanh toán / Payment
2nd installment: On 10/09/2017 10% Apartment selling price (VAT

included)
10% giá bán Căn hộ (gồm VAT)
Lần 3: Vào ngày 10/12/2017
rd 10% Apartment selling price (VAT
3 installment: On 10/12/2017
included)
10% giá bán Căn hộ (gồm VAT)
Lần 4: Vào ngày 10/04/2018
th 10% Apartment selling price (VAT
4 installment: On 10/04/2018
included)
10% giá bán Căn hộ (gồm VAT)
Lần 5: Vào ngày 10/09/2018
th 10% Apartment selling price (VAT
5 installment: On 10/09/2018
included)
25% giá bán Căn hộ (gồm VAT) +
Lần 6: Theo thông báo nhận bàn giao nhà (dự kiến
KPBT + VAT của 5% giá bán Căn hộ
20/03/2019)
th 25% Apartment selling price (VAT
6 installment: Pursuant to Apartment handover
included) + 2% Maintenance fee + VAT
notice (expected 20/03/2019)
of 5% of the Apartment selling price
Lần 7: Khi nhận sổ đỏ 05% giá bán CH (không gồm VAT)
th
7 installment: When receiving the Ownership of 05% Apartment selling price (VAT
Apartment Certificate excluded)


V. THỦ TỤC KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ / PROCEDURE FOR SIGNING
THE APARTMENT SALE CONTRACT

THỦ TỤC / PROCEDURE TERM / TIME LIMIT
Ký Hợp đồng mua bán/ Signing Dự kiến tháng 06/2017/
the Sale Contract Expected in June 201 7

Bản mẫu tham khảo

Theo ST
TỪ KHOÁ